ولقلبي أنت .. 💓✋

17097894_737967133028054_8851526862294697213_o.jpg

سينما الجندول شلرع بشارة الخوري ساحة البرج1972
« تن تو آهنگی ست
و تن من کلمه ئی ست که در آن می نشیند
تا نغمه ئی در وجود اید
سرودی که تداوم را می تپد »
Publicités